Runner's Silhouette

Palvelut.

Arvonmääritykset ja taloudellinen mallinnus

Arvonmääritystä tarvitaan usein yrityksen eri kehitysvaiheissa ja tyypillisesti yrityskaupan tai muun omistus- ja rahoitusjärjestelyn yhteydessä. Arvonmääritys perustuu taloudelliseen mallinnukseen yrityksen ydinliiketoiminnasta. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja perustelemaan  yhtiön omaisuuserien ja velkojen käyvän arvon erilaisissa tilanteissa.

Taloudellinen mallinnus perustuu liiketoiminnallisten edellytykset ymmärtämiseen niin kvalitatiivisista kuin kvantitatiivisista näkökulmista sekä miten yhtiön eri taloudelliset laskentalogiikat toimivat toimintaympäristöönsä nähden. Avustamme asiakkaitamme varmentamaan käyttämiään laskentatapojaan seuraavasti: 1) taloudellisen mallin tarkastus, 2) mallinnustuki sekä 3) mallin rakentaminen.

Yritysjärjestelyt ja omistusjärjestelyt

Tarjoamme kattavat palvelut yritysrakenteiden erilaisiin muutostilanteisiin ja omistusjärjestelyihin keskittyen asiakasyrityksiemme yritysjärjestelyihin, liiketoimintojen tehostamistoimiin sekä uudelleenjärjestelyihin. Palvelumme koostuvat muun muassa seuraavista: 1) sukupolvenvaihdokset ja näiden suunnittelu/toteutus, 2) transaktiot (myynti/osto/eriyttäminen), 3) liiketoimintojen likvidoinnit ja selvitysmenettelyt.

Osaamisemme mahdollistaa koko yritysjärjestely- ja omistusjärjestelyn läpiviennin tarpeellisine liiketoiminta-, juridiikka-, talous- ja veroselvityksineen. Tuemme asiakastamme näihin liittyvien taloudellisten ja juridisten edellytysten pohjalta, maksimoiden osakkeenomistajien arvoa ja tehostaen asiakkaidemme ydinliiketoimintaa.

Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö haastaa minkä tahansa yrityksen. Mikäli yrityksen tulos ei kehity toivotulla tavalla tai kassavarat hupenevat, onnistuneella liiketoiminnan tehostamisella tai uudelleenjärjestelyllä toiminta saadaan vakautettua ja saatettua takaisin kasvu-uralle myöskin saneeraustilanteista.

Rahoitusjärjestelyt

Toimimme asiakkaidemme rahoitusjärjestelyihin erikoistuneena yrityksenä, keskittyen erilaisiin 1) pääomarakenteiden suunnitteluun, 2) investointisuunnitelmien laadintaan & toteutukseen sekä 3) omaisuuserien tehostamiseen liittyviin ratkaisuihin.

 

Autamme asiakkaitamme suunnittelemaan oman ja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusratkaisuja yhteistyössä suurimpien rahoituslaitosten sekä valtionavustusten kartoittamisessa. Analysoimme asiakkaidemme pääomarakennetta ja arvioimme eri vaihtoehtoja tilanteeseen sopivimman ratkaisun löytämiseksi.

Veroneuvonta ja yhtiöoikeudelliset asiat

Yrityksen taloudellisen näkökulman lisäksi, liiketoiminnalliset edellytykset perustuvat usein myös verotukseen ja yhtiöoikeudellisiin lähtökohtiin. Tarjoamme asiakkaillemme kattavaa veroneuvontaa ja yhtiöoikeudellista tukea eri vaiheissa.

CFO

CFO-palvelut on joustava ja tehokas ratkaisu talousjohdon ulkoistamiseksi muutosjärjestelyn ajaksi tai jatkuvaluontoisesti. Toimimme asiakkaidemme ulkoistettuna talousjohtajana avustaen pieniä yrityksiä keskittymään ydinliiketoimintaansa ja tuoden asiantuntemusta taloudellisesta näkökulmasta.

Ulkoistettu talousjohtajapalvelumme sisältää 1) jatkuvan taloudellisen ennustamisen ja raportoinnin, 2) investointilaskelmat, 3) kassavirtamallinnuksen & käyttöpääomamallinnuksen, 4) rahoituksen hakemisen & optimoinnin sekä 5) rahoituslaitosten raportointi- ja kovenanttiehtojen noudattamisen.

Yritysten saneeraus- ja selvitystoimet

Yrityksen likviditeetti ja kustannusrakenne saattaa olla historiasta johtuen heikolla tasolla, jonka johdosta yrityksen tulisi harkita saneeraustoimia. Näillä toimilla tutkitaan yrityksen mahdollisuuksia selviytyä vaikeuksista ja haetaan ratkaisuja liiketoiminnan elvyttämiseksi yritys- tai velkasaneeraustoimien kautta.

Yrityksellä voi myös olla tilanne, jossa yritystoiminta halutaan lakkauttaa ja suorittaa vapaaehtoinen alasajo selvitystoimien kautta.

 

Avustamme asiakkaitamme saneeraus- ja selvitystoimien suunnittelemisessa sekä toteuttamisessa niin taloudellisesta kuin juridisesta näkökulmasta.

Julkinen tukirahoitus (de minimis)

Avustamme asiakkaitamme erilaisten julkisen tahon avustuksien ja tukirahoituksien (de minimis) etsinnässä ja projektisuunnitelmien laadinnassa/toteuttamisessa ja loppuraportoinnissa liittyen sekä liiketoiminnan kehittämiseen, projektirahoitukseksi tai vallitsevan häiriötilanteen tukemiseksi.